۱۰/۲۰/۱۳۸۶

محرم و غربت امام مهدی

امام حسین (ع) در کربلا ندا دادند : « کیست مرا یاری کند ؟ » امروز امام مهدی (عج) این را به ما می فرمایند

با صدای مرحوم سید جواد ذاکر

دانلودمشاهده در YouTube

Coloured People & Poem

This Poem has been nominated for the best poem of the year 2005 and it is written by an African child.


{When I born, I Black,
{When I grow up, I
Black,
{When I go in Sun, I Black,
{When I scared, I Black,
{When I sick, I Black,
{And when I die, I still black.

?And you White fella,
?When you grow up
, you White,
?When you go in Sun, you Red
,
CWhen you cold, you blue
,
CWhen you scared, you yellow
,
CWhen you sick, you Green
,
CAnd when you die, you Gray

SAnd you calling me colored??