۵/۲۴/۱۳۸۷

ساحل و موجساحل افتاده گفت گرچه بسی زیسته ام

هیچ نه معلوم گشت آه که من کیستم

موج خروشنده ای تیز خرامید گفت

هستم اگر می روم گر نروم نیستم